Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Rekonstrukce Radyňské ulice Starý Plzenec 2012

Podrobnosti, financování, slavnostní zahájení, harmonogram výstavby, fotogalerie

Podrobnosti:

Projekt řeší stavební úpravy nevyhovujícího stavu vozovky III/180 26  výměnou dlážděného krytu za živičný, úpravy navazujících křižovatek a sjezdů včetně doprovodných ploch pro pěší a konečné zastávky – točny autobusů. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost (ochranné ostrůvky, zastávky typu „zátka“) budou mít pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti dopravy a s výměnou povrchů dojde ke snížení účinků z dopravy na životní prostředí přilehlé zástavby.

Stavba je navržena jako celek s předpokládaným rozdělením do 5 etap. a je členěna do osmi stavebních objektů.

V  rámci SO 101 – Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy je řešena stavební úprava (rekonstrukce) stávající vozovky 180/26 (Radyňská) včetně změny polohy a typu zastávek autobusů a zřízení nového zastávkového zálivu. Jedná se o úpravy vozovky v celkovém rozsahu cca 845 m.

V rámci SO 102 – Úpravy napojení místních komunikací na III/180 26 je řešena rekonstrukce křižovatkových napojení resp. navazujících úseků křižovatkových napojení navazujících na silnici III/180 26, změna polohy a typu zastávky autobusů v křižovatce Radyňská x Kollárova, dále je řešena realizace průsečné křižovatky Riegrova (Nepomucká) x Radyňská. Součástí úprav je návrh parkovacích stání v místní komunikaci Tomáškova a návrh odvodnění, úprava stávajících prvků odvodnění a trvalé dopravní značení. SO 102 zahrnuje i rozebrání stávajících vozovek, odstranění stávajících uličních vpustí včetně odvodňovacích příkopů, kácení mimolesní zeleně a nezbytné terénní úpravy.

SO 103 – Přípojky uličních vpustí řeší odvodnění rekonstruované části Riegrovy, Radyňské, Nepomucké, Čelakovského, Gorkého, Boženy Němcové, Kpt. Jaroše, Tomáškovy a Kollárovy ulice.

V rámci SO 111 a SO 112 – Chodníky, vjezdy, terénní úpravy jsou řešeny oboustranné pěší chodníky podél silnice III/180 26. Součástí jsou rovněž chodníky u navazujících místních komunikací (Riegrova a Kollárova) a založení chodníků v  křižovatkových napojení ostatních místních komunikací na III/180 26. SO 112 dále zahrnuje návrh dvorních vpustí a odvodňovacích žlabů pro odvodnění zpevněných ploch chodníků. Vpusti budou připojeny přípojkami na stávající jednotnou kanalizaci. Součástí SO 112 je rovněž návrh navazujících terénních úprav.

Předmětem SO 151 - Dopravně inženýrská opatření je návrh dočasného dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

SO 651 a 652 - Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC (ČD) – DK a SŽDC- SSZT řeší kolizi stávající kabelové trasy v lokalitě ulice Riegrova (vlivem změny polohy nové komunikace),  tak v prostoru křižovatky Riegrova – Radyňská – Nepomucká.

 

Investor  akce:  

 

 

Technický dozor projektu:

 

 Zhotovitel:

sdružení společností:

Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice

BOGL a KRÝSL, k.s., Praha

ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí

SWIETELSKY, stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Plzeň

Cena prací dle smlouvy o dílo představuje 55.900.338,- Kč bez DPH (SÚS 33.620.638,- Kč, Město Starý Plzenec 22.279.700,- Kč)

Akce je spolufinancovánaROP Jihozápad a Státní fond dopravní infrastruktury

 

Financování projektu

Cena díla dle výběrového řízení:

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Cena bez DPH:          33.620.638 Kč

20 % DPH:                  6.724.128 Kč

Cena včetně DPH:     40.344.765 Kč

 

Město Starý Plzenec:

Cena bez DPH:          22.279.700 Kč

20 % DPH:                  4.455.940 Kč

Cena včetně DPH:     26.735.640 Kč

 

Cena celkem pro oba investory:

Cena bez DPH:          55.900.338 Kč

20 % DPH:                11.180.068 Kč

Cena včetně DPH:     67.080.405 Kč

 

Slavnostní zahájení projektu

Symbolický akt slavnostního zahájení projektu proběhl v pondělí dne 30.7.2012 přímo na stavbě. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci Plzeňského kraje - hejtman Milan Chovanec, náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Bauer, dále generální ředitel Správy a údržby silnic Stanislav Liška, zástupce zhotovitele - společnosti Vodohospodářské stavby Jan Vraný, starostka města Vlasta Doláková, místostarosta města Václav Vajshajtl a zástupci novinářů. 

 

Harmonogram výstavby

Plán rekonstruovaného úseku  zde ke stažení

Časový a finanční harmonogram zde ke stažení

Aktualizovaný časový a finanční harmonogram zde ke stažení

Postup stavby

červenec - srpen 2012

září - říjen 2012

listopad - prosinec 2012

leden - únor 2013

březen - duben 2013

květen - červen 2013

červenec - srpen 2013

září - říjen 2013

 

Fotogalerie

verejna-sprava/investicni-akce-mesta/rekonstrukce-radynske-ulice-stary-plzenec-/fotogalerie/

 

 

 

Datum vložení: 1. 12. 2013 16:44
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2020 17:21
Autor: Marek Vávra