Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

 

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN  (6/2006)

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo města Starý Plzenec, dne 06.06.2011, rozhodlo o pořízení nového Územního plánu města Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do 31.01.2012.

Potřeba pořídit nový územní plán pro město Starý Plzenec vyplývá z §188 odst. 1, stavebního zákona.

 

ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

V září 2013 zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu.

Zadání územního plánu

 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  

Na základě výběrového řízení byla v únoru 2014 vybrána jako zpracovatel územního plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového územního plánu předal zpracovatel městu pro společné jednání v březnu 2016 a pro veřejné projednání v březnu 2017.
 

NÁVRH

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Jako první krok projednání návrhu územního plánu pořizovatel vedl společné jednání. Společného jednání se zúčastnili dotčené orgány, krajský úřad, obec, sousední obce, a to bez přítomnosti veřejnosti. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky u pořizovatele do 23.05.2016.

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Dalším krokem projednání návrhu územního plánu je veřejné projednání, které vede pořizovatel. Dne 11.04.2017 byla pořizovatelem vyvěšena veřejná vyhláška s oznámením veřejného projednání návrhu Územního plánu Starý Plzenec. Veřejné projednání návrhu územního plánu se konalo dne 25.05.2017 v 16:00 hodin v Lidovém domě ve Starém Plzenci, Raisova 2, Starý Plzenec. Veřejného projednání se  mohl může zúčastnit každý. Každý z veřejnosti mohl  může uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli mohou proti návrhu územního plánu podat námitky, a to ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a nejpozději do dne 01.06.2017.

 

Návrh územního plánu je k nahlédnutí v úředních hodinách u pořizovatele územního plánu, na Magistrátu města Plzně – odboru stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň, kancelář č. 213, popř. na Městském úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby, Smetanova 932, Starý Plzenec, kancelář č. 14.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Zastupitelstvo města, po projednání, v případě, že s ním bude souhlasit vydá nový územní plán.

Postup projednání územního plánu je uveden v § 50 a násl. stavebního zákona. Potřebný čas k vlastnímu vydání územního plánu se odhaduje na 1 – 2 roky, bude-li projednání komplikovanější i delší dobu.

Podávání připomínek a námitek k návrhu nového územního plánu při jeho „veřejném projednání“

Jak se podávají připomínky a námitky ?

Písemně, volnou formou.

Připomínky může uplatnit každý

Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti

Ten kdo podává své připomínky nebo námitky přiloží své identifikační a kontaktní údaje (nejlépe s telefonem a e-mailem) a podepíše se.    

 

Na základě jakého ustanovení je upraveno veřejné projednání ?

Je to dle § 52 zákona č. 183/20006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Kdy se mohou podávat připomínky a námitky ?

K podání připomínek a námitek je třeba vyčkat až na oznámení veřejného projednání; tj. minimálně 15 dnů před konáním veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou oznámení o konání veřejného projednání.

Dále bude následovat konání vlastního veřejného projednání za účasti veřejnosti.  Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání  se mohou uplatnit připomínky  a námitky.

Připomínky a námitky se mohou podávat na základě výše uvedeného v rozmezí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky o konání veřejného projednání na úřední desku až 7 dní  ode dne veřejného projednání.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky se mohou podávat i v den konání veřejného projednání, předáním na místě konání veřejného projednání přímo pořizovateli.

 

Kam (komu) se podávají připomínky a námitky ?

Připomínky a námitky se podávají  „pořizovateli“ přes podatelnu na:

Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní

Škroupova 4, 306 32 Plzeň,

nebo do datové schránky: IDDS: 6iybfxn