Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Územní plán města

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA STARÝ PLZENEC (06/2006) 

Po nabytí účinnosti nového územního je ukončena platnost Územního plánu města Starý Plzenec ve znění změny č. I, II a III.

Územní plán města Starý Plzenec (06/2006) do doby jeho platnosti a včetně dalších další nástrojů územního plánování naleznete na odkazu:

https://podkladystav.plzen.eu

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní je pořizovatelem na žádost města návrhu územního plánu. Zastupitelstvo města v červnu 2011 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do konce ledna 2012.

Potřeba pořídit nový Územní plán pro město Starý Plzenec vyplývá z požadavku stavebního zákona, aby územní plán odpovídal platné legislativě.

 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

V září 2013 zastupitelstvo města schválilo zadání územního plánu.

Zadání územního plánu

 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Na základě výběrového řízení byl v únoru 2014 schválen výběr zpracovatele územního plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového územního plánu předal zpracovatel městu pro společné jednání v březnu 2016, pro veřejné projednání v březnu 2017, pro opakované veřejné projednání v květnu 2020 a Územní plán Starý Plzenec – čistopis v září 2021.

 

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Jako první krok projednání návrhu územního plánu vedl pořizovatel společné jednání, to proběhlo v květnu 2016 na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním. Společného jednání se zúčastnili dotčené orgány, krajský úřad, město Starý Plzenec, sousední obce, a to bez přítomnosti veřejnosti. Dotčené orgány mohli uplatnit svá stanoviska sousední obce a každý z veřejnosti své připomínky.

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Jako další krok pořizovatel vedl veřejné projednání návrhu územního plánu, které se konalo v květnu 2017 v Lidovém domě ve Starém Plzenci. Veřejného projednání se mohl zúčastnit každý. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli proti návrhu územního plánu podat námitky. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem města pro územní plánování (dále jen: „určený zastupitel“) zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Zastupitelstvo města v září 2019 rozhodlo o námitkách a vyhodnocení připomínek vzalo na vědomí.

Vzhledem k tomu, že po rozhodnutí o námitkách a po vyhodnocení připomínek došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bylo v rozsahu provedených úprav nutné opakovat veřejné projednání.

 

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Opakované veřejné projednání proběhlo v lednu 2021 na radnici města Starý Plzenec. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli proti návrhu územního plánu podat námitky. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Pořizovatel v srpnu 2021 zaslal zpracovateli pokyny k drobným úpravám návrhu územního plánu, které vyplynuly ze stanovisek dotčených orgánů a z následných dohodovacích jednání s dotčenými orgány. V září 2021 byla pořizovateli předána finální verze Územního plánu Starý Plzenec, který pořizovatel předal městu k jeho vydání.

 

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel zastupitelstvu města předložil návrh rozhodnutí o námitkách k rozhodnutí, na vědomí návrh vyhodnocení připomínek a návrh na vydání Územního plánu Starý Plzenec formou opatření obecné povahy v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a správního řádu.

Zastupitelstvo města na svém zasedání usnesením č. 25.01/2021 ze dne 15.11.2021 vydalo Územní plán Starý Plzenec po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

Veřejná vyhláška o vydání Územního plánu Starý Plzenec byla následně vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Plzně a Městského úřadu Starý Plzenec. Ta musí být zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

 

Územní plán Starý Plzenec – čistopis

k nahlédnutí zde:

Textová část:

Grafická část:

 

Pořizovatel územního plánu

Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní
Škroupova 4, 306 32 Plzeň,
Ing. Petra Štahlová
tel.: +420 378 034 118
mail.: stahlova@plzen.eu

nebo do datové schránky: IDDS: 6iybfxn