Starý Plzenec
MĚSTO Starý Plzenec

podrobnosti

Projekt řeší stavební úpravy nevyhovujícího stavu vozovky III/180 26  výměnou dlážděného krytu za živičný, úpravy navazujících křižovatek a sjezdů včetně doprovodných ploch pro pěší a konečné zastávky – točny autobusů. Tyto úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost (ochranné ostrůvky, zastávky typu „zátka“) budou mít pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti dopravy a s výměnou povrchů dojde ke snížení účinků z dopravy na životní prostředí přilehlé zástavby.

Stavba je navržena jako celek s předpokládaným rozdělením do 5 etap. a je členěna do osmi stavebních objektů.

V  rámci SO 101 – Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy je řešena stavební úprava (rekonstrukce) stávající vozovky 180/26 (Radyňská) včetně změny polohy a typu zastávek autobusů a zřízení nového zastávkového zálivu. Jedná se o úpravy vozovky v celkovém rozsahu cca 845 m.

V rámci SO 102 – Úpravy napojení místních komunikací na III/180 26 je řešena rekonstrukce křižovatkových napojení resp. navazujících úseků křižovatkových napojení navazujících na silnici III/180 26, změna polohy a typu zastávky autobusů v křižovatce Radyňská x Kollárova, dále je řešena realizace průsečné křižovatky Riegrova (Nepomucká) x Radyňská. Součástí úprav je návrh parkovacích stání v místní komunikaci Tomáškova a návrh odvodnění, úprava stávajících prvků odvodnění a trvalé dopravní značení. SO 102 zahrnuje i rozebrání stávajících vozovek, odstranění stávajících uličních vpustí včetně odvodňovacích příkopů, kácení mimolesní zeleně a nezbytné terénní úpravy.

SO 103 – Přípojky uličních vpustí řeší odvodnění rekonstruované části Riegrovy, Radyňské, Nepomucké, Čelakovského, Gorkého, Boženy Němcové, Kpt. Jaroše, Tomáškovy a Kollárovy ulice.

V rámci SO 111 a SO 112 – Chodníky, vjezdy, terénní úpravy jsou řešeny oboustranné pěší chodníky podél silnice III/180 26. Součástí jsou rovněž chodníky u navazujících místních komunikací (Riegrova a Kollárova) a založení chodníků v  křižovatkových napojení ostatních místních komunikací na III/180 26. SO 112 dále zahrnuje návrh dvorních vpustí a odvodňovacích žlabů pro odvodnění zpevněných ploch chodníků. Vpusti budou připojeny přípojkami na stávající jednotnou kanalizaci. Součástí SO 112 je rovněž návrh navazujících terénních úprav.

Předmětem SO 151 - Dopravně inženýrská opatření je návrh dočasného dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

SO 651 a 652 - Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC (ČD) – DK a SŽDC- SSZT řeší kolizi stávající kabelové trasy v lokalitě ulice Riegrova (vlivem změny polohy nové komunikace),  tak v prostoru křižovatky Riegrova – Radyňská – Nepomucká.

 

Investor  akce:  

 

-          Město Starý Plzenec 

-          Správa a údržba silnic, příspěvková organizace Plzeňského kraje.


Technický dozor projektu:

-          Pro město Starý Plzenec: Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, s.r.o. Plzeň

-          Pro SÚS PK:                    SUDOP Praha, a.s.


 Zhotovitel:

sdružení společností:

Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice

BOGL a KRÝSL, k.s., Praha

ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí

SWIETELSKY, stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Plzeň

Cena prací dle smlouvy o dílo představuje 55.900.338,- Kč bez DPH (SÚS 33.620.638,- Kč, Město Starý Plzenec 22.279.700,- Kč)

Akce je spolufinancována: ROP Jihozápad a Státní fond dopravní infrastruktury