Město Starý Plzenec
MĚSTO
Starý Plzenec

Podrobnosti o projektu:


Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšiřování ČOV Starý Plzenec

 

Projekt řeší odvedení odpadních vod ze dvou částí aglomerace Starý Plzenec - Malé Strany a Sedlce na stávající ČOV, která bude v rámci projektu rozšířena na kapacitu 8000 EO, aby byla zajištěna dostatečná kapacita na připojení nových obyvatel. Stávající ČOV se zdá z hlediska kapacity dle BSK postačující, v ostatních údajích a hydraulicky je kapacita plně naplněna už nyní. Malá Strana bude odkanalizována převážně jednotnou sítí, v části splaškovou sítí a přečerpání odpadních vod do stávajícího sběrače A, ukončeného na ČOV. Sedlec bude z pravobřežní části odkanalizován splaškovou sítí, z levobřežní převážně jednotnou sítí. Výstavba bude zahrnovat převážně stoky gravitační kanalizace a výtlak na ČOV včetně stavby čerpacích stanic. Vyšší investiční náklady jsou způsobeny vysokou tvrdostí horniny podloží a morfologií území

 

Cílem projektu je přispět k implementaci Směrnice 91/271/EHS v aglomeraci Starý Plzenec odkanalizováním obyvatel v částech Malá Strana a Sedlec a zajištěním dostatečné kapacity na ČOV a související snížení znečištění řeky Úslavy a jejích lokálních přítoků. ČOV o stávající kapacitě je v některých hodnotách (N) za hranicemi své kapacity, stejně tak hydraulicky je stávající kapacita plně vyčerpána.

 

 

Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci

 

Projekt "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" se skládá ze dvou SO.

 

SO 01 "Prodloužení vodovodu v Tymákovské ulici - 0.etapa" je předpokladem pro napojení následujících 4 etap stavby vodovodu na již existující vodovodní síť ve Starém Plzenci. Tento SO 01 realizuje výstavbu 571m vodovodního potrubí + 44m k zokruhování zbývající zahrádkářské kolonie (celý Sedlec byl původně, v minulosti, zahrádkářskou kolonií).

SO 02 "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" sestává ze 4 etap výstavby vodovodního potrubí: 1. etapa ulice Na Výsluní - Spojovací (356m), 2. etapa ulice Zahradní - Spojovací (357m), 3. etapa ulice Turistická - Spojovací (359m), a 4. etapa ulice Polní - Spojovací (345m).

Celkem tedy projekt "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"realizuje 2032m vodovodního potrubí.

Cílem projektu "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" je napojení 230 obyvatel části obce Starý Plzenec - Sedlec, na zdroj pitné vody. Výsledkem realizace projektu - napojením obyvatel na vodovodní síť - dojde k vyřešení současného nepřijatelného stavu, kdy neexistuje zásobování obyvatel pitnou vodou pro veřejnou potřebu a obyvatelé používají domovní studny, přičemž kvalita vody je různá, často překračující povolené hygienické hodnoty. Cílem projektu je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a splnění požadavků stanovených Směrnicí 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.

 

Investorem akce je Město Starý Plzenec.

Technický dozor projektu - Sdružení INGEMGarnets, které současně zajišťuje i funkci koordinátora BOZP.

Zhotovitelem je sdružení společností Čermák a Hrachovec a. s.VCES a.s.  

Cena prací dle smlouvy o dílo představuje 230 mil. Kč bez DPH.

Akce je spolufinancována EU – OPŽP.