Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Starý Plzenec

Město Starý Plzenec vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
K- Centrum, vedoucí org. složky: 377 183 662
Mezinárodní předvolba: 420
Odbor správa městských lesů: 377 183 657
Sekretariát starosty: 377 183 655
Tajemník MěÚ: 377 183 644
Vedoucí odboru finanční a majetkoprávní: 377 183 650
Vedoucí odboru hospodářský a investiční: 377 183 658
Vedoucí odboru sociální a správní: 377 183 643
Vedoucí odboru výstavby: 377 183 647
Vedoucí odboru životního prostředí: 377 183 651
Vedoucí oddělení údržby města: 725 042 547
E-mail: e-podatelna@staryplzenec.cz
WWW: www.staryplzenec.cz/
ID Datové schránky: dyrbzpq
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Smetanova 932
  332 02 Starý Plzenec
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Smetanova 932
  332 02 Starý Plzenec
  Masarykovo náměstí 121
  332 02 Starý Plzenec
  Smetanova 292
  332 02 Starý Plzenec
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 12:0013:00 – 17:00
  úterý8:30 – 12:0013:00 – 13:30pouze podatelna
  středa7:30 – 12:0013:00 – 17:00
  čtvrtek8:30 – 12:0013:00 – 13:30pouze podatelna
  pátek8:30 – 12:0013:00 – 13:30pouze podatelna
 • 4.4 Telefonní čísla

  K- Centrum, vedoucí org. složky: 377 183 662
  Mezinárodní předvolba: 420
  Odbor správa městských lesů: 377 183 657
  Sekretariát starosty: 377 183 655
  Tajemník MěÚ: 377 183 644
  Vedoucí odboru finanční a majetkoprávní: 377 183 650
  Vedoucí odboru hospodářský a investiční: 377 183 658
  Vedoucí odboru sociální a správní: 377 183 643
  Vedoucí odboru výstavby: 377 183 647
  Vedoucí odboru životního prostředí: 377 183 651
  Vedoucí oddělení údržby města: 725 042 547
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: dyrbzpq
Česká spořitelna, a.s. – pobočka v Plzni: 19-725643329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00257257
DIČ: CZ00257257

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Starý Plzenec
  Smetanova 932
  332 02 Starý Plzenec
 • e-mailem: hroch@staryplzenec.cz
 • elektronickým podáním: e-podatelna@staryplzenec.cz, ID Datové schránky: dyrbzpq
 • telefonicky na tel. čísle: 377 183 665

Úřední hodiny

pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 6) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 1) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

  • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

  • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

  • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

  • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

  • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

  • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

  • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  • Zákon č. 133/2000 Sb.., o evidenci obyvatel a rodných číslech

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování

  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  • Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon

  • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

  • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

  • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

  • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon

  • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

  • Platné obecně závazné vyhlášky

  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

   

  Právní předpisy, podle nichž město Starý Plzenec rozhoduje, jsou k nahlédnutí v městské knihovně (Smetanova 932) v době:

  • Po: 9:00 - 12:00   13:00 - 17:00
  • Út:  9:00 - 12:00
  • St:  9:00 - 12:00   13:00 - 18:00
  • Čt:  9:00 - 12:00
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Starý Plzenec vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  zde ke stažení

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Starý Plzenec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,62 kB
Staženo: 55×

Rok 2022

Výroční zpráva 2022.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,06 kB
Staženo: 123×

Rok 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,52 kB
Staženo: 237×

Rok 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,22 kB
Staženo: 306×

Rok 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,62 kB
Staženo: 399×

ZDE

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na