Obsah

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v komunálních volbách konaných dne 10. a 11. 10. 2014 v počtu 17 členů. 
Starostka, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 4. 11. 2014.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.00 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

 
Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:
Mgr. Marcela Bardounová, Mgr. Denisa Brejchová, Ing. arch. Pavla Burešová, Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna Císařová, Ing. Vlasta Doláková, Ing. Jan Eret, Ing. Pavel Hrouda, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Bc. Jaroslava Lencová, DiS., Ing. Stanislav Nesnídal, Vladimír Ouhrabka, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Bc. Václav Vajshajtl, Jaromíra Zikmundová
 

Kontakty a politická příslušnost:

 
 • Ing. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz

 • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz

 • Ing. Pavel Hrouda, bez politické příslušnosti, člen rady města, předseda finančního výboru

 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Mgr. Marcela Bardounová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Mgr. Denisa Brejchová, bez politické příslušnosti
 • Ing. arch. Pavla Burešová, bez politické příslušnosti

 • Ing. Pavel Císař,  bez politické příslušnosti

 • Mgr. Anna Císařová, bez politické příslušnosti

 • Ing. Jan Eret, bez politické příslušnosti, člen finančního výboru

 • Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, bez politické příslušnosti, člen kontrolního výboru

 • Bc. Jaroslava Lencová, DiS., bez politické příslušnosti

 • Ing. Stanislav Nesnídal, bez politické příslušnosti

 • Vladimír Ouhrabka, člen KSČM

 • Mgr. Bc. Hana Stýblová, bez politické příslušnosti

 • Josef Sutnar, bez politické příslušnosti

 • Jaroslava Zikmundová, bez politické příslušnosti

 

Výbory zastupitelstva města:

 

 • Finanční výbor ve složení:

předseda - Ing. Pavel Hrouda, členové - Ing. Libor Červený, Ing. Jan Eret, Ing. Věra Chrastilová, Josef Sutnar st.

 

 • Kontrolní výbor ve složení:

předseda - Vladimír Ouhrabka , členové - Josef Dvořák, Václav Franta, Mgr. Miroslav Hlaváč, Mgr. Ing. Dušan Kopřiva