Obsah

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Starý Plzenec byli zvoleni v opakovaných komunálních volbách, konaných dne 8.1.2011 v počtu 17 členů. Starostka, jeden místostarosta a pětičlenná rada města byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 21.2.2011.

Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou schvalování územního plánu města nebo jeho části, což má povahu výkonu státní správy.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se  podle ročního harmonogramu, předem schváleného radou i zastupitelstvem města, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce, v pondělí od 17.30 hodin. Jednání zastupitelstva města svolává starostka města. Jednání může svolat i mimo avizovaný termín dle potřeby. Přesný datum jednání je zveřejňován na  úřední desce MěÚ a stránkách města. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem.

 
Zastupitelstvo Starého Plzence ve složení:
PhDr. Blanka Bendlová, MBA,  Ing. Pavel Císař, Mgr. Anna Císařová, Bc. Vlasta Doláková, Ing. Radek Hroch, Ing. Pavel Hrouda, Ing. Václav Karnold, Ing. Jiří Kodalík (do 2.6.2013), Jaroslav Lenk, Mgr. Ivana Levá, Zdeněk Matas, Vladimír Ouhrabka, Josef Sutnar, Ing. Hana Sobotová, Aleš Tykvart, Bc. Václav Vajshajtl, Marek Vávra (od 3.6.2013) a Jaromíra Zikmundová
 

Kontakty a politická příslušnost:

 
 • Bc. Vlasta Doláková, bez politické příslušnosti, starostka města, předsedkyně povodňové komise, tel. 377183665, mail: dolakova@staryplzenec.cz

 • Bc. Václav Vajshajtl, člen ČSSD, místostarosta města, tel. 377183653, mail: vajshajtl@staryplzenec.cz

 • Ing. Pavel Císař, bez politické příslušnosti

 • Jaroslav Lenk, bez politické příslušnosti

 • Ing. Hana Sobotová, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • PhDr. Blanka Bendlová, MBA, bez politické příslušnosti, členka rady města

 • Aleš Tykvart, bez politické příslušnosti
 • Ing. Radek Hroch, bez politické příslušnosti, předseda finančního výboru

 • Ing. Pavel Hrouda,  bez politické příslušnosti, člen finančního výboru

 • Mgr. Ivana Levá, členka KSČM, předsedkyně kontrolního výboru

 • Vladimír Ouhrabka, bez politické příslušnosti

 • Josef Sutnar, člen KSČM, člen finančního výboru

 • Mgr. Anna Císařová, bez politické příslušnosti, členka finančního výboru

 • Ing. Václav Karnold, bez politické příslušnosti, člen kontrolního výboru

 • Ing. Jiří Kodalík, bez politické příslušnosti (do 2.6.2013)

 • Marek Vávra, bez politické příslušnosti (od 3.6.2013), člen rady města

 • Zdeněk Matas, bez politické příslušnosti

 • Jaroslava Zikmundová, bez politické příslušnosti, předsedkyně komise pro občanské a sociální záležitosti

 

Výbory zastupitelstva města:

 

 • Finanční výbor ve složení: 

předseda - Ing. Radek Hroch, členové - Ing. Pavel Hrouda, Ing. Věra Chrastilová, Mgr. Anna Císařová, Josef Sutnar

 

 • Kontrolní výbor ve složení:

předseda -  Mgr. Ivana Levá, členové - Ing. Václav Karnold, Josef Dvořák, Václav Franta, dr. Václav Hák