Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Územní plán města

INFORMACE O ZMĚNÁCH PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Informace o změnách územního plánu Typ: PDF dokument, Velikost: 134.47 kB 

 

VIDEOZÁZNAM Z PREZENTACE ÚZEMNÍ PLÁN A OBČANÉ - 07.11.2023

VYDÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.11. 2021 vydalo nový územní plán města, který nabyl právní účinnosti ode dne 01.12.2021.

Po nabytí účinnosti nového územního je ukončena platnost Územního plánu města Starý Plzenec z června 2006.

Platný územní plán včetně dalších další nástrojů územního plánování naleznete na odkazu:

https://podkladystav.plzen.eu

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní je pořizovatelem na žádost města návrhu územního plánu. Zastupitelstvo města v červnu 2011 rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Starý Plzenec s termínem pro podávání návrhů do konce ledna 2012.

Potřeba pořídit nový Územní plán pro město Starý Plzenec vyplývá z požadavku stavebního zákona, aby územní plán odpovídal platné legislativě.

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Na základě výběrového řízení byl v únoru 2014 schválen výběr zpracovatele územního plánu společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Vypracovaný návrh nového územního plánu předal zpracovatel městu pro společné jednání v březnu 2016, pro veřejné projednání v březnu 2017, pro opakované veřejné projednání v květnu 2020 a Územní plán Starý Plzenec – čistopis v září 2021.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Jako první krok projednání návrhu územního plánu vedl pořizovatel společné jednání, to proběhlo v květnu 2016 na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním. Společného jednání se zúčastnili dotčené orgány, krajský úřad, město Starý Plzenec, sousední obce, a to bez přítomnosti veřejnosti. Dotčené orgány mohli uplatnit svá stanoviska sousední obce a každý z veřejnosti své připomínky.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Jako další krok pořizovatel vedl veřejné projednání návrhu územního plánu, které se konalo v květnu 2017 v Lidovém domě ve Starém Plzenci. Veřejného projednání se mohl zúčastnit každý. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli proti návrhu územního plánu podat námitky. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem města pro územní plánování (dále jen: „určený zastupitel“) zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Zastupitelstvo města v září 2019 rozhodlo o námitkách a vyhodnocení připomínek vzalo na vědomí.

Vzhledem k tomu, že po rozhodnutí o námitkách a po vyhodnocení připomínek došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bylo v rozsahu provedených úprav nutné opakovat veřejné projednání.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Opakované veřejné projednání proběhlo v lednu 2021 na radnici města Starý Plzenec. Každý z veřejnosti mohl uplatnit své písemné připomínky a pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli proti návrhu územního plánu podat námitky. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Pořizovatel v srpnu 2021 zaslal zpracovateli pokyny k drobným úpravám návrhu územního plánu, které vyplynuly ze stanovisek dotčených orgánů a z následných dohodovacích jednání s dotčenými orgány. V září 2021 byla pořizovateli předána finální verze Územního plánu Starý Plzenec, který pořizovatel předal městu k jeho vydání.

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel zastupitelstvu města předložil návrh rozhodnutí o námitkách k rozhodnutí, na vědomí návrh vyhodnocení připomínek a návrh na vydání Územního plánu Starý Plzenec formou opatření obecné povahy v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a správního řádu.

Zastupitelstvo města na svém zasedání usnesením č. 25.01/2021 ze dne 15.11.2021 vydalo Územní plán Starý Plzenec po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

Veřejná vyhláška o vydání Územního plánu Starý Plzenec byla následně vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Plzně a Městského úřadu Starý Plzenec. Ta musí být zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Platný Územní plán Starý Plzenec – čistopis

k nahlédnutí zde:

Textová část:

Grafická část:

Pořizovatel územního plánu

Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní
Škroupova 4, 306 32 Plzeň,
Ing. Petra Štahlová
tel.: +420 378 034 118
mail.: stahlova@plzen.eu

nebo do datové schránky: IDDS: 6iybfxn

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na