Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Starý Plzenec
MěstoStarý Plzenec

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Veronika Horká

Veronika Horká

pověřenec pro ochranu osobních údajů

mobil: 723 221 120

email: eurogdpr@email.cz

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce

Městský úřad Starý Plzenec

Smetanova 932

332 02 Starý Plzenec

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), tj. oprávněný zájem správce a plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce, jelikož rodič nebo jiný zástupce dítěte nese odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Doba zpracování

Dle platné legislativy a skartačního řádu jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou osobní údaje smazány a zlikvidovány.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu.

Ochrana subjektu údajů

Pokud se kdokoli domnívá, že zpracovávané údaje o jeho osobě nejsou správné nebo úplné, je možné uplatnit kterékoliv z nabízených práv subjektu údajů.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Osobní údaje zpracováváme od

zaměstnanců

bývalých zaměstnanců (dle skartačního řádu)

nájemců obecních bytů, pozemků 

občanů obce (stávajících i bývalých - dle skartačního řádu), včetně nezletilých občanů

osob se zdravotním postižením, nesvéprávných osobách atd.

osob, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

Uchazečů o zaměstnání  

Kategorie subjektu údajů

jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem

Kategorie zvláštních osobních údajů

údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení, genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů

Účel zpracování osobních údajů

subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů – jako jediný právní důvod je odvolatelný

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – například do této kategorie patří i vyřizování objednávky e-shopu,

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – například povinnosti zaměstnavatele evidovat zaměstnance

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

<- ZPĚT

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na